ترجمه
حذف

safety

ایمنی

noun

اسم

UK : ˈseɪf.ti

US : ˈseɪf.ti

google image of safety

safety image / تصویر
safety image / تصویر
safety image / تصویر
safety image / تصویر
safety image / تصویر

Description of safety

SENTENCE of safety

 • opposite of

 • endangerment

 • به خطر افتادن

 • danger

 • خطر

 • imperilment

 • به خطر انداختن

 • risk

 • خطر

 • threat

 • تهدید

 • peril

 • خطر

 • vulnerability

 • آسیب پذیری

 • jeopardy

 • خطر

 • distress

 • پریشانی

 • insecurity

 • ناامنی

 • precariousness

 • بی ثباتی

 • exposure

 • گرفتن در معرض

 • hazard

 • خطر

 • trouble

 • مشکل

 • exposure

 • گرفتن در معرض

 • synonyms of

 • protection

 • حفاظت

 • security

 • امنیت

 • welfare

 • رفاه

 • care

 • مراقبت

 • preservation

 • حفظ

 • safekeeping

 • نگهداری

 • asylum

 • پناهندگی

 • conservation

 • حفاظت

 • protecting

 • محافظت می کند

 • safeguarding

 • حفاظت

 • defenceUK

 • دفاع بریتانیا

 • defenseUS

 • دفاع آمریکا

 • immunity

 • مصونیت

 • safeness

 • ایمنی

 • salvation

 • رستگاری

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی