ترجمه
حذف

sand

شن

noun

اسم

UK : sænd

US : sænd

google image of sand

sand image / تصویر
sand image / تصویر
sand image / تصویر
sand image / تصویر
sand image / تصویر

Description of sand

SENTENCE of sand

 • opposite of

 • build

 • ساختن

 • construct

 • ساختن

 • disarrange

 • بر هم زدن

 • disorder

 • بی نظمی

 • dull

 • کدر

 • roughen

 • خشن کردن

 • ruin

 • خراب کردن

 • aid

 • کمک

 • assist

 • کمک کند

 • caress

 • نوازش

 • delight

 • لذت بسیار

 • help

 • کمک

 • please

 • لطفا

 • soothe

 • آرام کردن

 • scratch

 • خراشیدن

 • synonyms of

 • shingle

 • زونا

 • gravel

 • سنگ ریزه

 • grit

 • شن

 • powder

 • پودر

 • silt

 • سیل

 • soil

 • خاک

 • pebbles

 • سنگریزه ها

 • stones

 • سنگ ها

 • dust

 • گرد و خاک

 • dirt

 • خاک

 • lumps

 • توده ها

 • shale

 • شیل

 • chippings

 • تراشه ها

 • macadam

 • ماکادام

 • rocks

 • سنگ ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی