ترجمه
حذف

scholar

محقق

noun

اسم

UK : ˈskɒl.ər

US : ˈskɑː.lɚ

google image of scholar

scholar image / تصویر
scholar image / تصویر
scholar image / تصویر
scholar image / تصویر
scholar image / تصویر

Description of scholar

SENTENCE of scholar

 • opposite of

 • ignoramus

 • نادان

 • pupil

 • شاگرد

 • student

 • دانشجو

 • amateur

 • آماتور

 • nonexpert

 • غیر متخصص

 • inexpert

 • بی خبره

 • novice

 • تازه کار

 • dilettante

 • دلتنگی

 • newbie

 • تازه کار

 • beginner

 • مبتدی

 • rookie

 • تازه کار

 • nonprofessional

 • غیر حرفه ای

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • non-specialist

 • غیر تخصصی

 • non-professional

 • غیر حرفه ای

 • synonyms of

 • academic

 • علمی

 • intellectual

 • پر فکر

 • savant

 • دانشمند

 • professor

 • استاد

 • pundit

 • کارشناس

 • bluestocking

 • جوراب آبی

 • egghead

 • تخم مرغ

 • authority

 • قدرت

 • bookworm

 • کرم کتاب

 • expert

 • کارشناس

 • highbrow

 • ابرو بلند

 • intellect

 • عقل

 • learned person

 • فرد آموخته

 • mastermind

 • مغز متفکر

 • mind

 • ذهن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی