word - لغت

scrap || باطله

part of speech - بخش گفتار

noun || اسم

spell - تلفظ

/skræp/

UK :

/skræp/

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [scrap] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

 • She scribbled his phone number on a scrap of paper.


  او شماره تلفن او را روی یک تکه کاغذ خط زد.

 • scraps of information


  تکه های اطلاعات

 • She was just a scrap of a thing (= small and thin).


  او فقط یک تکه چیز (= کوچک و نازک) بود.

 • Some of the women were wearing scraps of cloth in their hair.


  برخی از زنان تکه های پارچه در موهای خود بسته بودند.

 • It won't make a scrap of difference.


  تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

 • There's not a scrap of evidence to support his claim.


  هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای او وجود ندارد.

 • a barren landscape without a scrap of vegetation


  منظره ای بی ثمر و بدون پوشش گیاهی

 • He ate every last scrap of the food.


  او آخرین تکه های غذا را می خورد.

 • Give the scraps to the dog.


  ضایعات را به سگ بدهید.

 • We sold the car for scrap (= so that any good parts can be used again).


  ماشین را به قراضه فروختیم (= تا هر قطعه خوب دوباره استفاده شود).

 • scrap metal


  اهن قراضه

 • a scrap dealer (= a person who buys and sells scrap)


  فروشنده قراضه (= شخصی که قراضه خرید و فروش می کند)

 • He was always getting into scraps at school.


  او همیشه در مدرسه درگیر ضایعات بود.

 • The pigs are fed on food scraps.


  خوک ها از ضایعات غذا تغذیه می شوند.

 • He removed the last scraps of food from his plate.


  آخرین تکه های غذا را از بشقابش برداشت.

 • The scrap value of the car is around $200.


  ارزش ضایعات این خودرو حدود 200 دلار است.

 • I got the doors from a scrap merchant.


  درها را از یک تاجر ضایعات گرفتم.

 • He had a bit of a scrap with the boy next door.


  او با پسر همسایه کمی حرف داشت.

 • He looks like he's been in a scrap.


  او به نظر می رسد که او در یک قراضه بوده است.

 • They're considering scrapping the tax and raising the money in other ways.


  آنها در حال بررسی حذف مالیات و افزایش پول از راه های دیگر هستند.

 • We scrapped our plans for a trip to France.


  ما برنامه هایمان برای سفر به فرانسه را کنار گذاشتیم.

 • Hundreds of nuclear weapons have been scrapped.


  صدها سلاح هسته ای از بین رفته است.

 • scrap iron/metal


  ضایعات آهن / فلز

 • We sold our old car for scrap.


  ما ماشین قدیمی خود را به قراضه فروختیم.

 • Do you have a scrap of paper I could write on?


  آیا یک تکه کاغذ دارید که بتوانم روی آن بنویسم؟

 • I've read every scrap of information I can find on the subject.


  من هر تکه اطلاعاتی را که در این زمینه پیدا کرده ام خوانده ام.

 • There's not a scrap of (= no) evidence to suggest that he committed the crime.


  هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد او مرتکب جرم شده است.

 • We give all our scraps to our cat.


  ما تمام ضایعات خود را به گربه خود می دهیم.

 • A couple of kids were having a scrap in the street.


  چند تا بچه تو خیابون یه قراضه میخوردن.

 • Over 60% of all Georgians want to keep the present flag and only 29% want to scrap it.


  بیش از 60 درصد از کل گرجستان خواهان حفظ پرچم فعلی هستند و تنها 29 درصد خواهان لغو آن هستند.

 • He was charged with stealing copper tubing, which he then sold as scrap metal.


  او به سرقت لوله های مسی متهم شد که سپس به عنوان آهن قراضه فروخت.

synonyms - مترادف

 • bit


  بیت

 • particle


  ذره

 • speck


  لکه. خال

 • crumb


  خرده نان


 • غلات

 • atom


  اتم

 • fragment


  قطعه

 • morsel


  لقمه

 • shred


  خرد کردن


 • پی گیری


 • کنه

 • mite


  سرکشی

 • scruple


  یوتا

 • iota


  عنوان

 • tittle


  نقطه

 • jot


  کوچک

 • smidgen


  سوسن

 • scintilla


  اونس

 • snippet


  اشاره


 • وایت

 • ounce


  رها کردن

 • hint


  مولکول

 • whit


  دست زدن به


 • کمی

 • molecule


  فلک


 • برش

 • modicum


  بچه

 • fleck


  گرانول

 • sliver


 • tad


 • granule


antonyms - متضاد


 • بار

 • lot


  مقدار زیادی


 • کل

 • entirety


  تمامیت


 • جمع

 • glob


  کره

 • totality


  کلیت

 • entireness


  پر بودن

 • fullness


  مطلق بودن

 • absoluteness


  کامل بودن

 • completeness


  هدف - شی


 • مجموع

 • wholeness


  جمعی

 • sum


  پر شده

 • collectivity


  جرم


 • فله


 • bulk