ترجمه
حذف

seat

صندلی

noun

اسم

UK : siːt

US : siːt

google image of seat

seat image / تصویر
seat image / تصویر
seat image / تصویر
seat image / تصویر
seat image / تصویر

Description of seat

SENTENCE of seat

 • opposite of

 • annexeUK

 • AnnexeUK

 • annexUS

 • annexUS

 • offshoot

 • انشعاب

 • office

 • دفتر

 • exterior

 • خارجی

 • exteriority

 • بیرونی

 • outside

 • خارج از

 • unemployment

 • بیکاری

 • surface

 • سطح

 • periphery

 • حاشیه

 • divorce

 • طلاق

 • face

 • صورت

 • appearance

 • ظاهر

 • front

 • جلو

 • spoke

 • صحبت کرد

 • synonyms of

 • chair

 • صندلی

 • armchair

 • صندلی راحتی

 • bench

 • نیمکت

 • recliner

 • تکیه گاه

 • couch

 • نیمکت

 • lounge

 • سالن استراحت

 • pew

 • پیو

 • seating

 • نشستن

 • settle

 • حل کن

 • stool

 • مدفوع

 • davenport

 • داونپورت

 • loveseat

 • صندلی عشق

 • settee

 • کاناپه

 • stall

 • غرفه

 • throne

 • تخت پادشاهی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی