ترجمه
حذف

secure

امن است

adjective

صفت

UK : sɪˈkjʊər

US : səˈkjʊr

google image of secure

secure image / تصویر
secure image / تصویر
secure image / تصویر
secure image / تصویر
secure image / تصویر

Description of secure

SENTENCE of secure

 • opposite of

 • precarious

 • مضر است

 • insecure

 • ناامن

 • unfixed

 • ثابت نشده

 • unstable

 • ناپایدار

 • unsteady

 • ناپایا

 • loose

 • شل

 • rocky

 • سنگی

 • unsafe

 • ناامن

 • unsound

 • نامناسب

 • broken

 • شکسته شده

 • changeable

 • تغییر پذیر

 • flexible

 • قابل انعطاف

 • impermanent

 • ناپایدار

 • indefinite

 • نامعین

 • irresolute

 • بی اراده

 • synonyms of

 • fast

 • سریع

 • fixed

 • درست شد

 • steady

 • ثابت

 • immovable

 • غیر منقول

 • stable

 • پایدار

 • dependable

 • قابل اعتماد

 • anchored

 • متصل

 • nailed

 • میخکوب شده

 • safe

 • بی خطر

 • secured

 • امن شده است

 • strong

 • قوی

 • unshakeable

 • تزلزل ناپذیر

 • braced

 • مهاربندی شده

 • cemented

 • سیمانی شده

 • firm

 • محکم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی