word - لغت

sending || در حال ارسال

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

send

UK :

send

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [sending] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

 • I'll send her a letter/email/parcel/postcard next week.


  هفته آینده برایش نامه / ایمیل / بسته / کارت پستال می فرستم.

 • We'll send it by post/airmail/sea.


  ما آن را از طریق پست / پست هوایی / دریایی ارسال خواهیم کرد.


 • آیا می توانید در اسرع وقت برای آنها پاسخ ارسال کنید؟

 • The news report was sent by satellite.


  این گزارش از طریق ماهواره ارسال شده است.

 • She sent a message with John to say that she couldn't come.


  با جان پیام فرستاد که نمی تواند بیاید.

 • They sent her flowers for her birthday.


  برای تولدش گل فرستادند.

 • Maggie sends her love and hopes you'll feel better soon.


  مگی عشق خود را می فرستد و امیدوار است که شما به زودی بهتر شوید.

 • We're sending the kids to stay with my parents for a couple of weeks.


  ما بچه ها را می فرستیم تا چند هفته پیش پدر و مادرم بمانند.

 • The commander has asked us to send reinforcements.


  فرمانده از ما خواسته نیروی کمکی بفرستیم.

 • They've sent their son (away) to boarding school.


  آنها پسرشان را (دور) به مدرسه شبانه روزی فرستاده اند.

 • He was trying to explain but she became impatient and sent him away (= told him to leave).


  او در صدد توضیح بود، اما او بی تاب شد و او را روانه کرد (= گفت که برود).

 • When she was eight they sent her off to boarding school.


  وقتی هشت ساله بود، او را به مدرسه شبانه روزی فرستادند.

 • The explosion sent the crowd into a panic.


  انفجار باعث وحشت جمعیت شد.

 • Watching television always sends me to sleep.


  تماشای تلویزیون همیشه مرا به خواب می برد.

 • His untidiness sends her crazy/mad/wild.


  بی نظمی او را دیوانه/دیوانه/وحشی می کند.

 • The announcement of the fall in profits sent the company's share price plummeting (= caused it to go down a lot).


  اعلام کاهش سود باعث سقوط شدید قیمت سهام شرکت شد (= باعث کاهش بسیار شد).

 • The draught from the fan sent papers flying all over the room.


  پیش نویس طرفدار کاغذهایی را در سراسر اتاق در پرواز می فرستاد.

 • The framework makes sure that there's support in place for children with SEND.


  چارچوب اطمینان حاصل می کند که برای کودکان دارای SEND پشتیبانی وجود دارد.

 • My job is to help children and young people with SEND navigate education health and social care.


  کار من این است که به کودکان و جوانان با SEND کمک کنم تا آموزش، بهداشت و مراقبت های اجتماعی را هدایت کنند.

 • Send a letter to my office.


  به دفتر من نامه بفرست

 • I like to send e-mail to my friends.


  دوست دارم برای دوستانم ایمیل بفرستم.

 • The UN sent relief workers to the region.


  سازمان ملل متحد نیروهای امدادی را به منطقه فرستاد.

 • My parents want to send me back to Argentina when I finish my studies.


  پدر و مادرم می خواهند من را پس از اتمام تحصیلم به آرژانتین برگردانند.


 • چه کسی می تواند این روزها بچه های خود را به دانشگاه بفرستد؟

 • Wind sent clouds skittering across the sky.


  باد ابرها را در آسمان پرتاب کرد.

 • The researcher sent the particles flying apart.


  محقق این ذرات را از هم جدا کرد.

 • Final exams always send me into a panic.


  امتحانات پایان ترم همیشه مرا به وحشت می اندازد.

 • send a letter/fax/email


  ارسال نامه / فکس / ایمیل

 • send a reply/response/query


  ارسال پاسخ / پاسخ / پرس و جو

 • The schools collect used cell phones and send them to the phone recycling company.


  مدارس تلفن های همراه مستعمل را جمع آوری کرده و به شرکت بازیافت گوشی می فرستند.


 • آیا می توانید در اسرع وقت به آنها پاسخ دهید؟

synonyms - مترادف

 • dispatch


  ارسال

 • transmittal


  انتقال دهنده

 • transmission


  انتقال

 • dispatching


  اعزام

 • mailing


  پستی

 • posting


  ارسال کردن

 • consignment


  محموله

 • forwarding


  حمل و نقل

 • shipping


  حمل دریایی


 • توزیع

 • remittance


  حواله

 • shipment


  تحویل دادن

 • handing over


  سقوط

 • relegation


  سپردن

 • entrusting


  متعهد

 • committal


  وظیفه


 • ارسال محموله

 • sending shipment


  کالسکه

 • conveyance


  عرضه

 • transport


  تدارک

 • transporting


  چرخ دستی

 • carriage


 • portage


 • haulage


 • freightage


 • carting


 • freighting


antonyms - متضاد

 • receiving


  دریافت

 • acquiring


  بدست آوردن

 • gaining


  به دست آوردن

 • attaining


  یافته


 • داشتن

 • having


  استنتاج

 • deriving


  گرفتن

 • getting


  جمع آوری

 • obtaining


  به ارث بردن

 • taking


  توری

 • collecting


  به ثمر رساندن

 • grabbing


  پذیرش

 • inheriting


  درآمد

 • netting


  فرود آمدن

 • scoring


  چنگ زدن

 • accepting


  ایمن سازی

 • earning


  بسته بندی

 • landing


  گیر دادن

 • nabbing


  در حال آمدن

 • securing


  آمدن به

 • bagging


  پذیرش تحویل

 • snagging


  برداشتن

 • coming by


 • coming into


 • accepting delivery of


 • picking up