ترجمه
حذف

sense

احساس، مفهوم

noun

اسم

UK : sens

US : sens

google image of sense

sense image / تصویر
sense image / تصویر
sense image / تصویر
sense image / تصویر
sense image / تصویر

Description of sense

SENTENCE of sense

 • opposite of

 • senselessness

 • بی حسی

 • ignorance

 • جهل

 • stupidity

 • حماقت

 • brainlessness

 • بی مغزی

 • stupidness

 • حماقت

 • fatuity

 • فرسودگی

 • doltishness

 • کثیفی

 • simplicity

 • سادگی

 • obtuseness

 • کج بودن

 • nitwittedness

 • بیهوشی

 • incapacity

 • ناتوانی

 • feeble-mindedness

 • ضعف ذهنی

 • insensibility

 • بی احساسی

 • weak-mindedness

 • ضعف ذهنی

 • thick-headedness

 • کلفتی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی