ترجمه
حذف

shooting

تیراندازی کردن

noun

اسم

UK : ˈʃuː.tɪŋ

US : ˈʃuː.t̬ɪŋ

google image of shooting

shooting image / تصویر
shooting image / تصویر
shooting image / تصویر
shooting image / تصویر
shooting image / تصویر

Description of shooting

SENTENCE of shooting

 • opposite of

 • dull

 • کدر

 • light

 • سبک

 • mild

 • خفیف

 • moderate

 • در حد متوسط

 • soft

 • نرم

 • mellow

 • ملایم

 • minor

 • جزئی

 • slight

 • اندک

 • faint

 • از هوش رفتن

 • dull

 • کدر

 • mild

 • خفیف

 • moderate

 • در حد متوسط

 • tolerable

 • قابل تحمل

 • bearable

 • قابل تحمل

 • tolerant

 • متحمل

 • synonyms of

 • bombardment

 • بمباران

 • fire

 • آتش

 • firing

 • شلیک کردن

 • gunfire

 • تیراندازی

 • shelling

 • گلوله باران

 • blasting

 • انفجار

 • discharging

 • تخلیه

 • gunning

 • تیراندازی

 • pulling the trigger

 • کشیدن ماشه

 • volley

 • رگبار

 • salvo

 • شوره

 • barrage

 • رگبار

 • shot

 • شلیک کرد

 • discharge

 • تخلیه

 • shots

 • عکس ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی