ترجمه
حذف

silence

سکوت

noun

اسم

UK : ˈsaɪ.ləns

US : ˈsaɪ.ləns

google image of silence

silence image / تصویر
silence image / تصویر
silence image / تصویر
silence image / تصویر
silence image / تصویر

Description of silence

SENTENCE of silence

 • opposite of

 • shouting

 • داد زدن

 • cacophony

 • کاکافونی

 • loudness

 • بلندی صدا

 • discord

 • اختلاف

 • noise

 • سر و صدا

 • raucousness

 • پرخاشگری

 • unquietness

 • بی قراری

 • caterwauling

 • کاترواولینگ

 • clangourUK

 • clangourUK

 • clangorUS

 • clangorUS

 • dissonance

 • ناهماهنگی

 • sound

 • صدا

 • stridency

 • سختگیری

 • tumult

 • غوغا

 • blare

 • فریاد زدن

 • synonyms of

 • quiet

 • ساکت

 • hush

 • ساکت کردن

 • stillness

 • سکون

 • quietness

 • سکوت

 • quietude

 • سکوت

 • still

 • هنوز

 • noiselessness

 • بی صدا

 • peace

 • صلح

 • tranquilityUS

 • آرامش ایالات متحده

 • calm

 • آرام

 • calmness

 • آرامش

 • placidity

 • آرامش

 • sereneness

 • آرامش

 • serenity

 • آرامش

 • soundlessness

 • بی صدا بودن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی