ترجمه
حذف

silent

بی صدا

adjective

صفت

UK : ˈsaɪ.lənt

US : ˈsaɪ.lənt

google image of silent

silent image / تصویر
silent image / تصویر
silent image / تصویر
silent image / تصویر
silent image / تصویر

Description of silent

SENTENCE of silent

 • opposite of

 • loquacious

 • پرحرف

 • talkative

 • پرحرف

 • chatty

 • پرحرف

 • communicative

 • ارتباطی

 • conversational

 • محاوره ای

 • garrulous

 • جادوگر

 • gossipy

 • شایعه پراکنی

 • mouthy

 • دهان

 • multiloquous

 • چند وجهی

 • talky

 • پر حرف

 • chattery

 • گپ زدن

 • gabby

 • گبی

 • multiloquious

 • چند وجهی

 • outspoken

 • صریح

 • rambling

 • سر و صدا کردن

 • synonyms of

 • uncommunicative

 • غیر ارتباطی

 • dumb

 • بی عقل

 • speechless

 • بی حرف

 • taciturn

 • کم حرف

 • wordless

 • بی کلام

 • mute

 • بی صدا

 • quiet

 • ساکت

 • unspeaking

 • ناگفته

 • reticent

 • تضعیف

 • voiceless

 • بی صدا

 • momUS

 • momUS

 • mumUK

 • mumUK

 • closemouthed

 • دهان بسته

 • laconic

 • مختصر

 • muted

 • خاموش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی