ترجمه
حذف

sister

خواهر

noun

اسم

UK : ˈsɪs.tər

US : ˈsɪs.tɚ

google image of sister

sister image / تصویر
sister image / تصویر
sister image / تصویر
sister image / تصویر
sister image / تصویر

Description of sister

SENTENCE of sister

 • opposite of

 • brother

 • برادر

 • enemy

 • دشمن

 • foe

 • دشمن

 • opponent

 • حریف

 • antagonist

 • آنتاگونیست

 • adversary

 • حریف

 • nemesis

 • دشمنی

 • archenemy

 • دشمن اصلی

 • rival

 • رقیب

 • detractor

 • بدخواه

 • stranger

 • غریبه

 • opposition

 • مخالفت

 • opposer

 • مخالف

 • bloke

 • بلوک

 • boy

 • پسر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی