ترجمه
حذف

situation

وضعیت

noun

اسم

UK : ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən

US : ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən

google image of situation

situation image / تصویر
situation image / تصویر
situation image / تصویر
situation image / تصویر
situation image / تصویر

Description of situation

SENTENCE of situation

 • opposite of

 • avocation

 • دعوت

 • unemployment

 • بیکاری

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • joblessness

 • بیکاری

 • job loss

 • از دست دادن شغل

 • redundancy

 • افزونگی

 • worklessness

 • بیکاری

 • retirement

 • بازنشستگی

 • nonemployment

 • بیکاری

 • answer

 • پاسخ

 • resolution

 • وضوح

 • solution

 • راه حل

 • clarification

 • شفاف سازی

 • explanation

 • توضیح

 • remedy

 • درمان

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی