ترجمه
حذف

skill

مهارت

noun

اسم

UK : skɪl

US : skɪl

google image of skill

skill image / تصویر
skill image / تصویر
skill image / تصویر
skill image / تصویر
skill image / تصویر

Description of skill

SENTENCE of skill

 • opposite of

 • inability

 • عجز

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • incapability

 • ناتوانی

 • incapacity

 • ناتوانی

 • ineptness

 • ناتوانی

 • unskillfulness

 • بی مهارتی

 • deficiency

 • کمبود

 • hopelessness

 • ناامیدی

 • inadequacy

 • بی کفایتی

 • incompetency

 • بی کفایتی

 • ineffectiveness

 • بی اثر بودن

 • ineptitude

 • ناتوانی

 • inutility

 • بی فایده بودن

 • uselessness

 • بی فایده بودن

 • frailty

 • ضعف

 • synonyms of

 • ability

 • توانایی

 • talent

 • استعداد

 • expertise

 • تجربه و تخصص

 • prowess

 • توانمندی

 • competence

 • صلاحیت

 • dexterity

 • مهارت

 • gift

 • هدیه

 • proficiency

 • مهارت

 • savvy

 • باهوش

 • aptitude

 • صلاحیت - استعداد - شایستگی

 • technique

 • تکنیک

 • capacity

 • ظرفیت

 • command

 • فرمان

 • deftness

 • مهارت

 • know-how

 • دانش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی