ترجمه
حذف

somewhat

قدری

adverb

قید

UK : ˈsʌm.wɒt

US : ˈsʌm.wɑːt

google image of somewhat

somewhat image / تصویر
somewhat image / تصویر
somewhat image / تصویر
somewhat image / تصویر
somewhat image / تصویر

Description of somewhat

SENTENCE of somewhat

 • opposite of

 • hugely

 • به شدت

 • massively

 • به طور انبوه

 • little

 • مقدار کمی

 • not at all

 • اصلا

 • extremely

 • فوق العاده

 • particularly

 • به ویژه

 • highly

 • بسیار

 • really

 • واقعا

 • exceptionally

 • استثنایی

 • exceedingly

 • به شدت

 • terribly

 • به طرز وحشتناکی

 • enormously

 • بسیار زیاد

 • uncommonly

 • غیر معمول

 • immensely

 • به شدت

 • prodigiously

 • به طرز شگفت انگیزی

 • synonyms of

 • quite

 • کاملا

 • rather

 • نسبتا

 • pretty

 • بسیار

 • relatively

 • به طور نسبی

 • fairly

 • منصفانه

 • moderately

 • نسبتا

 • passably

 • قابل عبور

 • reasonably

 • منطقی

 • slightly

 • اندکی

 • some

 • مقداری

 • comparatively

 • به صورت مقایسه ای

 • marginally

 • در حاشیه

 • enough

 • کافی

 • kinda

 • یک جور هایی

 • partially

 • تا اندازه ای

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی