ترجمه
حذف

speed

سرعت

noun

اسم

UK : spiːd

US : spiːd

google image of speed

speed image / تصویر
speed image / تصویر
speed image / تصویر
speed image / تصویر
speed image / تصویر

Description of speed

SENTENCE of speed

 • opposite of

 • slowness

 • کندی

 • sluggishness

 • سستی

 • tardiness

 • تاخیر

 • dilatoriness

 • اتساع

 • slowing

 • کند شدن

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • rest

 • باقی مانده

 • calm

 • آرام

 • hindrance

 • مانع

 • dullness

 • کسالت

 • deliberation

 • مشورت

 • deliberateness

 • عمدی بودن

 • procrastination

 • به تعویق انداختن

 • stoppage

 • توقف

 • languidity

 • سستی

 • synonyms of

 • rapidity

 • سرعت

 • swiftness

 • سرعت

 • quickness

 • سرعت

 • pace

 • سرعت

 • rate

 • نرخ

 • velocity

 • سرعت

 • celerity

 • کرفس

 • haste

 • عجله

 • speediness

 • سرعت

 • tempo

 • سرعت

 • momentum

 • تکانه

 • acceleration

 • شتاب

 • expedition

 • اکسپدیشن

 • fleetness

 • شناور بودن

 • alacrity

 • نشاط

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی