ترجمه
حذف

spread

انتشار دادن

verb

فعل

UK : spred

US : spred

google image of spread

spread image / تصویر
spread image / تصویر
spread image / تصویر
spread image / تصویر
spread image / تصویر

Description of spread

SENTENCE of spread

 • opposite of

 • reduction

 • کاهش

 • decline

 • کاهش می یابد

 • decrease

 • نزول کردن

 • abridgementUK

 • خلاصه انگلستان

 • abridgmentUS

 • خلاصه ایالات متحده

 • lessening

 • کاهش

 • lowering

 • پایین آوردن

 • cut

 • قطع كردن

 • cutback

 • کاهش

 • decrement

 • کاهش

 • depletion

 • تخلیه

 • drop

 • رها کردن

 • loss

 • ضرر - زیان

 • shrinkage

 • انقباض

 • abatement

 • کاهش

 • synonyms of

 • expansion

 • گسترش

 • advance

 • پیشرفت

 • increase

 • افزایش دادن

 • advancement

 • پیشرفت

 • development

 • توسعه

 • escalation

 • تشدید

 • proliferation

 • افزایش

 • transmission

 • انتقال

 • diffusion

 • انتشار

 • dissemination

 • انتشار | پخش شدن

 • extension

 • افزونه

 • buildout

 • ساختن

 • growth

 • رشد

 • mushrooming

 • قارچ زایی

 • spreading

 • در حال گسترش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی