word - لغت

squeak || جیر جیر

part of speech - بخش گفتار

verb || فعل

spell - تلفظ

/skwiːk/

UK :

/skwiːk/

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [squeak] در گوگل

description - توضیح


 • برای ایجاد صدای بلند کوتاه یا گریه ای که بلند نیست


 • برای گفتن چیزی با صدای بسیار بلند، به خصوص به این دلیل که عصبی یا هیجان زده هستید


 • برای موفقیت، برنده شدن یا قبولی در یک آزمون با مقدار بسیار کمی به طوری که فقط از شکست جلوگیری کنید


 • صدای بلند یا گریه بسیار کوتاه


 • برای ایجاد یک گریه یا صدای کوتاه و بسیار بلند


 • فقط در چیزی مانند آزمون یا مسابقه موفق شوید


 • صدای گریه یا صدای کوتاه و بسیار بلند


 • برای ایجاد صدای کوتاه و بسیار بلند یا گریه کردن


 • فقط موفق شدن برای انجام کاری


 • صدای یا گریه کوتاه و بسیار بلند

 • Is that your chair squeaking?


  آیا آن صندلی شما جیرجیر می کند؟

 • He pinched the last quarter inch of his cigarette tightly, and sucked on it so hard it squeaked.


  یک چهارم اینچ آخر سیگارش را محکم نیشگون گرفت و آنقدر آن را مکید که صدای جیر جیر می کرد.

 • The door doesn't squeak, either and it's ever so quiet and peaceful.


  در هم جیر جیر نمی کند و همیشه آنقدر ساکت و آرام است.

 • How the sly one squeaked, howled, sizzled, hissed, and swelled his hairy carapace!


  حیله‌گر چقدر جیغ می‌کشید، زوزه می‌کشید، هق هق می‌کشید، خش‌خش می‌کرد و قافله‌ی پرمویش را متورم می‌کرد!

 • If he had, Burke's kick might have squeaked in.


  اگر او این کار را می کرد، ممکن بود ضربه بورک به داخل جیر می زد.

 • His chair squeaked loudly as he swivelled round to face me.


  صندلی‌اش با صدای بلند جیرجیر می‌کرد و به طرف من می‌چرخید.

 • The rubber soles of my shoes squeaked on the shiny floor.


  کف لاستیکی کفش هایم روی زمین براق جیرجیر می کرد.

 • There has also been a miraculous rise of the Liberals from the ashes - they may just squeak past 5 percent themselves.


  همچنین لیبرال ها از خاکستر به طرز معجزه آسایی برخاستند - آنها ممکن است خودشان از 5 درصد عبور کنند.

 • A fourth squeaked through on a single disputed vote.


  رای چهارم روی یک رای مورد مناقشه به صدا درآمد.

 • The front door squeaks to a close and eyes need a few seconds to adjust to the dim interior.


  درب جلو تا بسته شدن صدای جیر جیر می‌زند و چشم‌ها به چند ثانیه نیاز دارند تا با فضای داخلی کم‌نور سازگار شوند.

example - مثال

 • My new shoes squeak.


  کفش های جدیدم جیر جیر می کنند.

 • The mouse ran away squeaking with fear.


  موش فرار کرد و از ترس جیغ می کشید.

 • One wheel makes a horrible squeaking noise.


  یکی از چرخ ها صدای جیر جیر وحشتناکی ایجاد می کند.

 • ‘Let go of me!’ he squeaked nervously.


  عصبی جیغ جیغی زد: «رهام کن!»

 • We squeaked into the final with a goal in the last minute.


  با گل دقیقه آخر به فینال رفتیم.

 • The gun control measures narrowly squeaked through Congress.


  اقدامات کنترل اسلحه به سختی در کنگره نفوذ کرد.

 • The socialist party squeaked home with a majority of just two seats.


  حزب سوسیالیست با اکثریتی که تنها دو کرسی را در اختیار داشت، به اوج خود رسید.

 • The mice in the cupboard squeaked.


  موش های داخل کمد جیرجیر می کردند.

 • The door squeaked as it swung back and forth on its rusty hinges.


  وقتی روی لولاهای زنگ زده اش به جلو و عقب می چرخید، در به صدا در آمد.

 • He squeaked through the exam.


  در طول امتحان جیغ کشید.

 • She let out a squeak of fright at the sight of the spider.


  او با دیدن عنکبوت صدایی از ترس بیرون داد.

 • If I hear one more squeak out of you (= if you say anything else), there'll be trouble!


  اگر یک صدای جیر جیر دیگر از تو بشنوم (= اگر چیز دیگری بگوئی)، مشکلی پیش می آید!

 • Her expensive shoes squeaked when she walked.


  وقتی راه می رفت کفش های گران قیمتش جیرجیر می کردند.

 • Our team squeaked out a victory in Sunday’s game.


  تیم ما در بازی روز یکشنبه به پیروزی رسید.

 • Every time I stepped on the brakes I’d hear a little squeak.


  هر بار که پا به ترمز می گذاشتم صدای جیر جیر کوچکی می شنیدم.

synonyms - مترادف

 • cheep


  ارزان

 • peep


  چشمک زدن

 • tweet


  توییت


 • لوله

 • squeal


  جیغ زدن

 • shrill


  تیز

 • yelp


  فریاد زدن

 • whimper


  ناله

 • whine


  ناله کردن


 • صدا

 • cry


  گریه کردن

 • scritch


  خراش دادن

 • chirrup


  صدای جیر جیر

 • twitter


  توییتر

 • chirp


  چهچهچه

 • pip


  پیپ

 • chitter


  هیتر

 • warble


  تاب دار

 • trill


  تریل


 • آواز خواندن

 • jargon


  اصطلاحات تخصصی

 • chirr


  چیر

 • whistle


  سوت زدن

 • chatter


  پچ پچ کردن

 • beep


  بوق

 • toot


  خیلی

 • tootle


  tootle


 • لوله کردن


 • خارج شدن


 • رول

 • purl


  خرخر کردن

antonyms - متضاد


 • ساکت باش

 • conceal


  پنهان کردن، پوشاندن


 • پنهان شدن


 • گوش بده


 • تایید

 • praise


  ستایش

 • whimper


  ناله