ترجمه
حذف

status

وضعیت

noun

اسم

UK : ˈsteɪ.təs

US : ˈsteɪ.t̬əs

google image of status

status image / تصویر
status image / تصویر
status image / تصویر
status image / تصویر
status image / تصویر

Description of status

SENTENCE of status

 • opposite of

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

 • lowliness

 • پستی

 • unemployment

 • بیکاری

 • unimportance

 • بی اهمیتی

 • worthlessness

 • بی ارزشی

 • irrelevance

 • بی ربط بودن

 • obscureness

 • مبهم بودن

 • humility

 • فروتنی

 • meekness

 • نرمی

 • inadequacy

 • بی کفایتی

 • obscurity

 • ابهام

 • commonness

 • مشترک بودن

 • inconsequentiality

 • بی نتیجه بودن

 • modesty

 • فروتنی

 • humbleness

 • فروتنی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی