ترجمه
حذف

stress

فشار

noun

اسم

UK : stres

US : stres

google image of stress

stress image / تصویر
stress image / تصویر
stress image / تصویر
stress image / تصویر
stress image / تصویر

Description of stress

SENTENCE of stress

 • opposite of

 • calm

 • آرام

 • calmness

 • آرامش

 • composure

 • خونسردی

 • ease

 • سهولت

 • levelheadedness

 • هموار بودن

 • patience

 • صبر

 • peace

 • صلح

 • assurance

 • اطمینان

 • certainty

 • یقین - اطمینان - قطعیت

 • collectedness

 • جمع آوری

 • confidence

 • اعتماد به نفس

 • coolheadedness

 • خونسردی

 • equanimity

 • آرامش

 • imperturbability

 • عدم اغتشاش

 • poise

 • متانت

 • synonyms of

 • anxiety

 • اضطراب

 • strain

 • نژاد

 • pressure

 • فشار

 • tension

 • تنش

 • worry

 • نگران بودن

 • trauma

 • ضربه

 • distress

 • پریشانی

 • nervousness

 • عصبی بودن

 • tenseness

 • تنش

 • hassle

 • عذاب، عذاب دادن

 • burden

 • بار

 • difficulty

 • دشواری

 • trouble

 • مشکل

 • disquiet

 • پریشان

 • disquietude

 • بی قراری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی