ترجمه
حذف

strike

ضربه

verb

فعل

UK : straɪk

US : straɪk

google image of strike

strike image / تصویر
strike image / تصویر
strike image / تصویر
strike image / تصویر
strike image / تصویر

Description of strike

SENTENCE of strike

 • opposite of

 • lose

 • از دست دادن

 • miss

 • از دست دادن

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • tap

 • ضربه زدن

 • be immune

 • مصون باشید

 • not touch

 • لمس نکن

 • pass up

 • عبور کردن

 • praise

 • ستایش

 • fail

 • مردود شدن

 • uphold

 • حفظ کردن

 • pull

 • کشیدن

 • unbox

 • جعبه گشایی

 • pat

 • ضربه زدن

 • fall behind

 • عقب افتادن

 • soothe

 • آرام کردن

 • synonyms of

 • knock

 • در زدن

 • hit

 • اصابت

 • smack

 • بو

 • thump

 • ضربه زدن

 • beat

 • ضرب و شتم

 • pound

 • پوند

 • punch

 • مشت زدن

 • slap

 • چک زدن

 • clout

 • نفوذ

 • cuff

 • کاف

 • sock

 • جوراب

 • bash

 • بش

 • clobber

 • کلوبگر

 • crack

 • ترک

 • swat

 • سوات

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی