ترجمه
حذف

subject

موضوع

noun

اسم

UK : ˈsʌb.dʒekt

US : ˈsʌb.dʒekt

google image of subject

subject image / تصویر
subject image / تصویر
subject image / تصویر
subject image / تصویر
subject image / تصویر

Description of subject

SENTENCE of subject

 • opposite of

 • auxiliary

 • کمکی

 • extra

 • اضافی

 • accessory

 • لوازم جانبی

 • nonparticipant

 • غیر شرکت کننده

 • nonpatient

 • غیر بیمار

 • party pooper

 • پارتی پوپر

 • killjoy

 • killjoy

 • drag

 • بکشید

 • spoilsport

 • اسپویل اسپورت

 • stick in the mud

 • در گل بچسب

 • wet blanket

 • پتوی خیس

 • grinch

 • گریه کردن

 • foreigner

 • خارجی

 • alien

 • بیگانه

 • tourist

 • توریست

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی