ترجمه
حذف

subsequent

متعاقب

adjective

صفت

UK : ˈsʌb.sɪ.kwənt

US : ˈsʌb.sɪ.kwənt

google image of subsequent

subsequent image / تصویر
subsequent image / تصویر
subsequent image / تصویر
subsequent image / تصویر
subsequent image / تصویر

Description of subsequent

SENTENCE of subsequent

 • opposite of

 • previous

 • قبلی

 • former

 • سابق

 • prior

 • قبل

 • past

 • گذشته

 • preceding

 • قبلی

 • earlier

 • زودتر

 • early

 • زود

 • antecedent

 • پیشین

 • bygone

 • گذشته

 • foregoing

 • فوق

 • foregone

 • از دست رفته

 • precedent

 • سابقه

 • anterior

 • قدامی

 • before

 • قبل از

 • beforehand

 • از قبل

 • synonyms of

 • ensuing

 • متعاقب

 • later

 • بعد

 • following

 • ذیل

 • succeeding

 • موفق شدن

 • successive

 • پی در پی

 • after

 • بعد از

 • coming

 • آینده

 • consequent

 • در نتیجه

 • latter

 • دومی

 • next

 • بعد

 • subsequential

 • متوالی

 • successional

 • متوالی

 • upcoming

 • آینده

 • consecutive

 • متوالی

 • consequential

 • دارای اهمیت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی