ترجمه
حذف

sufficient

کافی

adjective

صفت

UK : səˈfɪʃ.ənt

US : səˈfɪʃ.ənt

google image of sufficient

sufficient image / تصویر
sufficient image / تصویر
sufficient image / تصویر
sufficient image / تصویر
sufficient image / تصویر

Description of sufficient

SENTENCE of sufficient

 • opposite of

 • insufficient

 • ناکافی

 • inadequate

 • ناکافی

 • incommensurate

 • نامتناسب

 • deficient

 • دارای کمبود

 • limited

 • محدود

 • restricted

 • محصور

 • insubstantial

 • غیر قابل توجه

 • meagerUS

 • ناچیز ایالات متحده

 • meagreUK

 • meagreUK

 • measly

 • کثیف

 • paltry

 • ناچیز

 • scant

 • اندک

 • scanty

 • اندک

 • scarce

 • کمبود

 • sparse

 • پراکنده

 • synonyms of

 • adequate

 • کافی است

 • enough

 • کافی

 • ample

 • کافی

 • appropriate

 • مناسب

 • commensurable

 • قابل مقایسه

 • commensurate

 • متناسب

 • abundant

 • فراوان

 • acceptable

 • قابل قبول

 • plenty

 • فراوانی

 • proportionate

 • متناسب

 • requisite

 • لازم

 • satisfactory

 • رضایتبخش

 • sufficing

 • کافی

 • competent

 • صالح

 • congruous

 • متجانس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی