ترجمه
حذف

suit

کت و شلوار

noun

اسم

UK : suːt

US : sjuːt

google image of suit

suit image / تصویر
suit image / تصویر
suit image / تصویر
suit image / تصویر
suit image / تصویر

Description of suit

SENTENCE of suit

 • synonyms of

 • outfit

 • لباس

 • clothing

 • تن پوش

 • dress

 • لباس

 • ensemble

 • گروه

 • costume

 • لباس

 • habit

 • عادت داشتن

 • attire

 • لباس

 • garb

 • لباس

 • livery

 • رنگارنگ

 • duds

 • آدم ها

 • finery

 • ظرافت

 • garms

 • لباس

 • gear

 • دنده

 • kit

 • کیت

 • togs

 • ضامن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی