ترجمه
حذف

super

فوق العاده

adjective

صفت

UK : ˈsuː.pər

US : ˈsuː.pɚ

google image of super

super image / تصویر
super image / تصویر
super image / تصویر
super image / تصویر
super image / تصویر

Description of super

 • excellent.

 • عالی

 • especially; very.

 • بخصوص؛ بسیار

 • informal forsuperintendent

 • غیر رسمی برایسرپرست

 • informal for superannuation

 • غیر رسمی برایبازنشستگی

 • the highest quality fuel that can be used in cars

 • با کیفیت ترین سوخت قابل استفاده در خودروها

 • larger. more effective. more powerful. or more successful than usual; very or more than usually.

 • بزرگتر موثرتر. قوی تر. یا موفق تر از حد معمول؛ خیلی یا بیشتر از حد معمول

 • over; above.

 • بر فراز؛ در بالا.

 • excellent; extremely good.

 • عالی؛ فوق العاده خوب

 • short form ofsuperintendent

 • فرم کوتاه سرپرست

 • very; extremely.

 • بسیار؛ فوق العاده

 • used before adjectives and nouns to mean extremely or very large.

 • قبل از صفت ها و اسم ها به معنای بسیار یا بسیار بزرگ استفاده می شود.

SENTENCE of super

 • opposite of

 • lousy

 • کثیف

 • awful

 • خیلی بد و ناخوشایند

 • rotten

 • پوسیده

 • bad

 • بد

 • terrible

 • وحشتناک

 • abysmal

 • افتضاح

 • atrocious

 • بی رحمانه

 • inferior

 • پست تر

 • appalling

 • مخوف

 • horrible

 • ناگوار

 • incompetent

 • بی عیب و نقص

 • poor

 • فقیر

 • unexceptional

 • غیر استثنایی

 • dismal

 • ناراحت کننده

 • execrable

 • مکروه، زشت، نفرت انگیز

 • synonyms of

 • excellent

 • عالی

 • magnificent

 • باشکوه

 • outstanding

 • برجسته

 • superb

 • عالی

 • superior

 • برتر

 • amazing

 • حیرت انگیز

 • dazzling

 • خیره کننده

 • extraordinary

 • خارق العاده

 • glorious

 • با شکوه

 • marvellousUK

 • شگفت انگیز انگلستان

 • peerless

 • بی همتا

 • remarkable

 • قابل توجه

 • splendid

 • عالی

 • superlative

 • برتر

 • ace

 • آس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی