ترجمه
حذف

support

پشتیبانی

verb

فعل

UK : səˈpɔːt

US : səˈpɔːrt

google image of support

support image / تصویر
support image / تصویر
support image / تصویر
support image / تصویر
support image / تصویر

Description of support

SENTENCE of support

 • opposite of

 • branch

 • شاخه

 • subsidiary

 • شرکت فرعی

 • extension

 • افزونه

 • offshoot

 • انشعاب

 • subdivision

 • زير مجموعه

 • adjunct

 • کمکی

 • annexUS

 • annexUS

 • annexeUK

 • AnnexeUK

 • division

 • تقسیم

 • section

 • بخش

 • subsection

 • زیر بخش

 • supplement

 • مکمل

 • addition

 • علاوه بر این

 • derivative

 • مشتق

 • part

 • بخش

 • synonyms of

 • foundation

 • پایه

 • base

 • پایه

 • column

 • ستون

 • hold

 • نگه دارید

 • platform

 • سکو

 • reinforcement

 • تقویت

 • substructure

 • زیرسازی

 • underpinning

 • زیرسازی

 • backing

 • پشتیبان

 • bracket

 • براکت

 • buttress

 • تکیه گاه

 • cornerstone

 • سنگ زاویه، سنگ گوشه

 • fulcrum

 • نقطه اتکا

 • groundwork

 • زمینه سازی

 • pillar

 • ستون

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی