ترجمه
حذف

supposed

فرض می شود

adjective

صفت

UK : səˈpəʊzd

US : səˈpoʊzd

google image of supposed

supposed image / تصویر
supposed image / تصویر
supposed image / تصویر
supposed image / تصویر
supposed image / تصویر

Description of supposed

SENTENCE of supposed

 • opposite of

 • actual

 • واقعی

 • known

 • شناخته شده

 • real

 • واقعی

 • true

 • درست است، واقعی

 • genuine

 • اصل

 • dinkum

 • دینکم

 • concrete

 • بتن

 • nonabstract

 • غیر انتزاعی

 • factual

 • واقعی

 • effective

 • تاثير گذار

 • functioning

 • عملکرد

 • literal

 • تحت اللفظی

 • honest

 • صادقانه

 • authentic

 • معتبر

 • sincere

 • مخلص - بی ریا - صمیمانه

 • synonyms of

 • reputed

 • شهرت دارد

 • assumed

 • فرض

 • putative

 • فرضی

 • alleged

 • ادعا شده است

 • apparent

 • آشکار

 • presumed

 • فرض شده است

 • ostensible

 • ظاهری

 • professed

 • اظهار داشت

 • seeming

 • به نظر می رسد

 • rumouredUK

 • شایعه شده انگلستان

 • accepted

 • پذیرفته شده

 • believed

 • معتقد

 • claimed

 • ادعا کرد

 • evident

 • مشهود

 • ostensive

 • ظاهری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی