ترجمه
حذف

talk

صحبت

verb

فعل

UK : tɔːk

US : tɑːk

google image of talk

talk image / تصویر
talk image / تصویر
talk image / تصویر
talk image / تصویر
talk image / تصویر

Description of talk

SENTENCE of talk

 • opposite of

 • listening

 • استماع

 • hearing

 • شنیدن

 • silence

 • سکوت

 • quiet

 • ساکت

 • hush

 • ساکت کردن

 • pause

 • مکث

 • quietude

 • سکوت

 • lull

 • آرامش

 • speechlessness

 • بی زبانی

 • muteness

 • لال بودن

 • stillness

 • سکون

 • quietness

 • سکوت

 • reticence

 • سکوت

 • taciturnity

 • کم حرفی

 • inarticulateness

 • بی بیانی

 • synonyms of

 • address

 • نشانی

 • speech

 • سخن، گفتار

 • lecture

 • سخنرانی

 • oration

 • سخنرانی

 • discourse

 • گفتمان

 • presentation

 • ارائه

 • report

 • گزارش

 • dissertation

 • پایان نامه

 • sermon

 • خطبه

 • disquisition

 • تصمیم گیری

 • harangue

 • حرام

 • symposium

 • سمپوزیوم

 • declamation

 • اعلامیه

 • peroration

 • سوراخ شدن

 • seminar

 • سمینار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی