ترجمه
حذف

taxpayer

مالیات دهنده

noun

اسم

UK : ˈtæksˌpeɪ.ər

US : ˈtæksˌpeɪ.ɚ

google image of taxpayer

taxpayer image / تصویر
taxpayer image / تصویر
taxpayer image / تصویر
taxpayer image / تصویر
taxpayer image / تصویر

Description of taxpayer

SENTENCE of taxpayer

 • opposite of

 • transient

 • گذرا

 • nonresident

 • غیر ساکن

 • visitor

 • بازدید کننده

 • alien

 • بیگانه

 • foreigner

 • خارجی

 • immigrant

 • مهاجر

 • tourist

 • توریست

 • incomer

 • درآمد

 • newcomer

 • تازه وارد

 • nonnational

 • غیر ملی

 • nonnative

 • غیر بومی

 • offcomer

 • پیشنهاد دهنده

 • outlander

 • بیگانه

 • outsider

 • خارجی

 • stranger

 • غریبه

 • synonyms of

 • resident

 • مقیم

 • citizen

 • شهروند

 • native

 • بومی

 • local

 • محلی

 • denizen

 • ساکن

 • inhabitant

 • مقیم

 • townsman

 • شهرنشین

 • burgher

 • برگر

 • urbanite

 • شهرنشین

 • townswoman

 • زن شهر

 • residentiary

 • مسکونی

 • suburbanite

 • حومه شهر

 • voter

 • رای دهنده

 • national

 • ملی

 • freeman

 • مرد آزاد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی