ترجمه
حذف

tend

تمایل

verb

فعل

UK : tend

US : tend

google image of tend

tend image / تصویر
tend image / تصویر
tend image / تصویر
tend image / تصویر
tend image / تصویر

Description of tend

SENTENCE of tend

 • opposite of

 • abandon

 • رها کردن

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • dissuade

 • منصرف کردن

 • follow

 • دنبال کردن

 • hurt

 • صدمه

 • ignore

 • چشم پوشی

 • obey

 • اطاعت کن

 • shun

 • اجتناب کنید

 • take

 • گرفتن

 • neglect

 • بی توجهی

 • mismanage

 • سوء مدیریت

 • serve

 • خدمت

 • leave

 • ترک کردن

 • deny

 • انکار

 • frustrate

 • ناامید کردن

 • synonyms of

 • lean

 • لاغر

 • gravitate

 • جاذبه

 • trend

 • روند

 • be inclined

 • تمایل داشته باشد

 • incline

 • متمایل شدن

 • be apt

 • مناسب باشد

 • be biased

 • مغرضانه باشد

 • be liable

 • مسئول باش

 • be likely

 • محتمل باشد

 • be prone

 • مستعد باشد

 • be disposed

 • دور انداخته شود

 • have a leaning

 • تمایل داشته باشید

 • have an inclination

 • تمایل دارند

 • have a propensity

 • تمایل دارند

 • have a tendency

 • تمایل دارند

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی