ترجمه
حذف

tendency

گرایش

noun

اسم

UK : ˈten.dən.si

US : ˈten.dən.si

google image of tendency

tendency image / تصویر
tendency image / تصویر
tendency image / تصویر
tendency image / تصویر
tendency image / تصویر

Description of tendency

SENTENCE of tendency

 • opposite of

 • antipathy

 • انزجار

 • disinclination

 • بی میلی

 • disinterest

 • بی علاقگی

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • hate

 • نفرت

 • hatred

 • نفرت

 • inability

 • عجز

 • aversion

 • بیزاری

 • fairness

 • انصاف

 • impartiality

 • بی طرفی

 • distaste

 • بیزاری

 • incapacity

 • ناتوانی

 • disgust

 • انزجار

 • loathing

 • نفرت

 • lack

 • عدم

 • synonyms of

 • propensity

 • تمایل

 • disposition

 • وضع

 • inclination

 • تمایل

 • penchant

 • تمایل

 • predisposition

 • استعداد

 • proclivity

 • تمایل

 • predilection

 • تمایل

 • bent

 • خم شده

 • leaning

 • تکیه دادن

 • liability

 • مسئولیت

 • proneness

 • مستعد بودن

 • aptness

 • شایستگی

 • readiness

 • آمادگی

 • susceptibility

 • حساسیت

 • partiality

 • جانبداری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی