ترجمه
حذف

tension

تنش

noun

اسم

UK : ˈten.ʃən

US : ˈten.ʃən

google image of tension

tension image / تصویر
tension image / تصویر
tension image / تصویر
tension image / تصویر
tension image / تصویر

Description of tension

SENTENCE of tension

 • opposite of

 • looseness

 • شل بودن

 • slackness

 • سستی

 • slack

 • سستی

 • ease

 • سهولت

 • bagginess

 • چگالی

 • hang

 • آویزان شدن

 • limpness

 • لنگی

 • droopiness

 • افتادگی

 • sag

 • افتادگی

 • droop

 • افتادن

 • floppiness

 • فلاپی بودن

 • tranquilityUS

 • آرامش ایالات متحده

 • tranquillityUK

 • آرامش انگلستان

 • relaxation

 • آرامش

 • calmness

 • آرامش

 • synonyms of

 • stress

 • فشار

 • rigidity

 • سختی

 • strain

 • نژاد

 • tightness

 • تنگی

 • pressure

 • فشار

 • tautness

 • سفتی

 • pull

 • کشیدن

 • straining

 • زور زدن

 • stretching

 • کشش

 • tenseness

 • تنش

 • stiffness

 • سفتی، سختی

 • tensity

 • تنش

 • traction

 • کشش

 • force

 • زور

 • stretch

 • کش آمدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی