ترجمه
حذف

the brushoff

براش آف

noun

اسم

UK : ˈbrʌʃ.ɑːf

US : ˈbrʌʃ.ɒf

google image of the brushoff

the brushoff image / تصویر
the brushoff image / تصویر
the brushoff image / تصویر
the brushoff image / تصویر
the brushoff image / تصویر

Description of the brushoff

SENTENCE of the brushoff

 • synonyms of

 • rebuff

 • رد کردن

 • snub

 • دندانپزشکی

 • repulse

 • دفع کردن

 • slight

 • اندک

 • repudiation

 • انکار

 • spurning

 • طرد کردن

 • dismissal

 • اخراج

 • brush-off

 • برس کردن

 • cold shoulder

 • شانه سرد

 • cold-shouldering

 • شانه سرد

 • bum's rush

 • عجله ادم

 • go-by

 • برو

 • kick in the teeth

 • لگد زدن به دندان

 • the elbow

 • آرنج

 • silent treatment

 • درمان خاموش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی