ترجمه
حذف

theory

تئوری

noun

اسم

UK : ˈθɪə.ri

US : ˈθɪr.i

google image of theory

theory image / تصویر
theory image / تصویر
theory image / تصویر
theory image / تصویر
theory image / تصویر

Description of theory

SENTENCE of theory

 • opposite of

 • certainty

 • یقین - اطمینان - قطعیت

 • certitude

 • اطمینان

 • fact

 • حقیقت

 • indubitableness

 • غیر قابل تردید بودن

 • credence

 • اعتبار

 • doubtlessness

 • بی شک

 • factualness

 • واقعی بودن

 • sureness

 • اطمینان

 • truth

 • حقیقت

 • validity

 • اعتبار

 • conclusiveness

 • قطعی بودن

 • conviction

 • محکومیت

 • positiveness

 • مثبت بودن

 • proof

 • اثبات

 • surety

 • تضمین

 • synonyms of

 • hypothesis

 • فرضیه

 • supposition

 • فرض

 • thesis

 • پایان نامه

 • assumption

 • فرض

 • speculation

 • حدس و گمان

 • belief

 • باور

 • conjecture

 • حدس

 • feeling

 • احساس

 • guess

 • حدس بزن

 • hunch

 • قوز کردن

 • proposition

 • قضیه

 • surmise

 • حدس و گمان

 • postulate

 • فرض

 • premise

 • فرضیه

 • presumption

 • فرض

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی