ترجمه
حذف

thought

فکر

verb

فعل

UK : θɔːt

US : θɑːt

google image of thought

thought image / تصویر
thought image / تصویر
thought image / تصویر
thought image / تصویر
thought image / تصویر

Description of thought

SENTENCE of thought

 • opposite of

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • apathy

 • بی تفاوتی

 • disinterest

 • بی علاقگی

 • disregard

 • بی توجهی

 • callousness

 • بی عاطفه

 • detachment

 • کناره گیری

 • disinterestedness

 • بی علاقگی

 • inattention

 • بی توجهی

 • nonchalance

 • بی اعتنایی

 • dispassion

 • بی طرفی

 • heedlessness

 • بی توجهی

 • insouciance

 • بی احتیاطی

 • unconcern

 • بی توجهی

 • uninterest

 • بی علاقه

 • unmindfulness

 • بی توجهی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی