ترجمه
حذف

thousand

هزار

number

عدد

UK : ˈθaʊ.zənd

US : ˈθaʊ.zənd

google image of thousand

thousand image / تصویر
thousand image / تصویر
thousand image / تصویر
thousand image / تصویر
thousand image / تصویر

Description of thousand

SENTENCE of thousand

 • opposite of

 • ace

 • آس

 • bit

 • بیت

 • dab

 • ضربه زدن

 • dram

 • درام

 • driblet

 • دریبلت

 • glimmer

 • با روشنایی ضعیف تابیدن

 • handful

 • تعداد انگشت شماری

 • hint

 • اشاره

 • lick

 • لیسیدن

 • little

 • مقدار کمی

 • mite

 • کنه

 • mouthful

 • قلنبه سلنبه

 • nip

 • نیش زدن

 • ounce

 • اونس

 • peanuts

 • بادام زمینی

 • synonyms of

 • chiliad

 • chiliad

 • millenary

 • هزاره

 • millennial

 • هزاره

 • millennium

 • هزاره

 • multiplicity

 • کثرت

 • abundance

 • فراوانی

 • stack

 • پشته

 • mass

 • جرم

 • heap

 • پشته

 • lot

 • مقدار زیادی

 • profusion

 • اسراف

 • pile

 • توده

 • quantity

 • تعداد

 • plenty

 • فراوانی

 • mountain

 • کوه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی