ترجمه
حذف

tie

کراوات

verb

فعل

UK : taɪ

US : taɪ

google image of tie

tie image / تصویر
tie image / تصویر
tie image / تصویر
tie image / تصویر
tie image / تصویر

Description of tie

SENTENCE of tie

 • opposite of

 • untie

 • باز کردن

 • unbind

 • باز کردن

 • free

 • رایگان

 • loose

 • شل

 • release

 • رهایی

 • separate

 • جداگانه، مجزا

 • undo

 • لغو کردن

 • unfasten

 • باز کردن

 • unhitch

 • باز کردن

 • unknot

 • بدون گره

 • detach

 • جدا کردن

 • disconnect

 • قطع شدن

 • disjoin

 • جدا کردن

 • loosen

 • شل کردن

 • unchain

 • باز کردن زنجیر

 • synonyms of

 • bind

 • بستن

 • truss

 • خرپا

 • tether

 • متصل کردن

 • fasten

 • بستن

 • lash

 • مژه

 • secure

 • امن است

 • attach

 • ضمیمه کردن

 • hitch

 • تکان دادن

 • shackle

 • غل و زنجیر

 • strap

 • بند

 • band

 • باند

 • chain

 • زنجیر

 • connect

 • اتصال

 • fetter

 • بند

 • fix

 • ثابت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی