ترجمه
حذف

traffic

ترافیک

noun

اسم

UK : ˈtræf.ɪk

US : ˈtræf.ɪk

google image of traffic

traffic image / تصویر
traffic image / تصویر
traffic image / تصویر
traffic image / تصویر
traffic image / تصویر

Description of traffic

SENTENCE of traffic

 • opposite of

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • antagonism

 • تضاد

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • unemployment

 • بیکاری

 • nonintercourse

 • غیر مقاربتی

 • division

 • تقسیم

 • miscommunication

 • سوء ارتباط

 • withholding

 • دریغ کردن

 • retainment

 • نگهداری

 • keeping

 • نگه داشتن

 • holding

 • برگزاری

 • possession

 • مالکیت

 • acquiring

 • بدست آوردن

 • buying

 • خریداری کردن

 • purchasing

 • خرید

 • synonyms of

 • transportation

 • حمل و نقل

 • transport

 • حمل و نقل

 • shipping

 • حمل دریایی

 • movement

 • جنبش

 • shipment

 • حمل و نقل

 • freight

 • حمل و نقل

 • transfer

 • انتقال

 • transit

 • ترانزیت

 • passage

 • گذر

 • conveyancing

 • انتقال

 • truckage

 • کامیون

 • cartage

 • گاری

 • flux

 • شار

 • influx

 • هجوم

 • travel

 • مسافرت رفتن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی