ترجمه
حذف

transition

انتقال

noun

اسم

UK : trænˈzɪʃ.ən

US : trænˈzɪʃ.ən

google image of transition

transition image / تصویر
transition image / تصویر
transition image / تصویر
transition image / تصویر
transition image / تصویر

Description of transition

SENTENCE of transition

 • opposite of

 • stagnation

 • رکود

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • remission

 • بهبودی

 • standstill

 • توقف

 • suspension

 • تعلیق

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • halt

 • مکث

 • pause

 • مکث

 • postponement

 • به تعویق انداختن

 • reprieve

 • مهلت دادن

 • sameness

 • یکسانی

 • stop

 • متوقف کردن

 • stoppage

 • توقف

 • beginning

 • شروع

 • break

 • زنگ تفريح

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی