ترجمه
حذف

transportation

حمل و نقل

noun

اسم

UK : ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən

US : ˌtræn.spɚˈteɪ.ʃən

google image of transportation

transportation image / تصویر
transportation image / تصویر
transportation image / تصویر
transportation image / تصویر
transportation image / تصویر

Description of transportation

SENTENCE of transportation

 • opposite of

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • boredom

 • بی حوصلگی

 • inaction

 • بی عملی

 • idle

 • بیکار

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • remain

 • ماندن

 • stay

 • ماندن

 • hold

 • نگه دارید

 • possession

 • مالکیت

 • stagnation

 • رکود

 • admission

 • پذیرش

 • approval

 • تصویب

 • permission

 • اجازه

 • welcoming

 • استقبال کردن

 • inclusion

 • نقص

 • synonyms of

 • ride

 • سوار شدن

 • lift

 • بلند کردن

 • journey

 • سفر

 • drive

 • راندن

 • run

 • اجرا کن

 • transport

 • حمل و نقل

 • passage

 • گذر

 • hitch

 • تکان دادن

 • car ride

 • ماشین سواری

 • trip

 • سفر

 • outing

 • گردش

 • expedition

 • اکسپدیشن

 • excursion

 • گشت و گذار

 • jaunt

 • جست و خیز

 • tour

 • تور

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی