ترجمه
حذف

urge

اصرار

noun

اسم

UK : ɜːdʒ

US : ɝːdʒ

google image of urge

urge image / تصویر
urge image / تصویر
urge image / تصویر
urge image / تصویر
urge image / تصویر

Description of urge

SENTENCE of urge

 • opposite of

 • aversion

 • بیزاری

 • disinclination

 • بی میلی

 • distaste

 • بیزاری

 • indisposition

 • بی اختیاری

 • reluctance

 • بی میلی

 • repugnance

 • نفرت

 • block

 • مسدود کردن

 • deterrent

 • بازدارنده

 • discouragement

 • دلسردی

 • disgust

 • انزجار

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • hate

 • نفرت

 • hatred

 • نفرت

 • hindrance

 • مانع

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • synonyms of

 • desire

 • میل

 • longing

 • اشتیاق

 • appetite

 • اشتها، میل

 • craving

 • میل شدید به

 • yearning

 • اشتیاق

 • hunger

 • گرسنگی

 • impulse

 • تکانه

 • wish

 • آرزو کردن

 • yen

 • ین

 • fancy

 • تفننی

 • hankering

 • اشتیاق

 • itch

 • خارش

 • compulsion

 • اجبار

 • drive

 • راندن

 • lust

 • شهوت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی