ترجمه
حذف

various

مختلف

adjective

صفت

UK : ˈveə.ri.əs

US : ˈver.i.əs

google image of various

various image / تصویر
various image / تصویر
various image / تصویر
various image / تصویر
various image / تصویر

Description of various

 • many different.

 • بسیار متفاوت

 • several and different.

 • چندین و متفاوت

SENTENCE of various

 • opposite of

 • same

 • یکسان

 • identical

 • همسان

 • matching

 • تطابق

 • duplicate

 • تکراری

 • similar

 • مشابه

 • uniform

 • لباس فرم

 • resembling

 • شبیه

 • alike

 • یکسان

 • like

 • پسندیدن

 • comparable

 • قابل مقایسه

 • equal

 • برابر

 • parallel

 • موازی

 • indistinguishable

 • غیر قابل تشخیص

 • congruous

 • متجانس

 • corresponding

 • متناظر

 • synonyms of

 • diverse

 • گوناگون، متنوع

 • diversified

 • متنوع شده است

 • different

 • ناهمسان

 • differing

 • متفاوت است

 • varied

 • متنوع

 • varying

 • متفاوت است

 • dissimilar

 • غیر مشابه

 • disparate

 • مختلف

 • assorted

 • متنوع

 • distinctive

 • متمایز

 • mixed

 • مختلط

 • multifarious

 • متنوع

 • omnifarious

 • همه کاره

 • variant

 • گونه

 • sundry

 • مختلف

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی