ترجمه
حذف

vary

متفاوت

verb

فعل

UK : ˈveə.ri

US : ˈver.i

google image of vary

vary image / تصویر
vary image / تصویر
vary image / تصویر
vary image / تصویر
vary image / تصویر

Description of vary

SENTENCE of vary

 • opposite of

 • stabiliseUK

 • stabiliseUK

 • stabilizeUS

 • stabilizeUS

 • standardiseUK

 • standardiseUK

 • standardizeUS

 • استانداردسازی ایالات متحده

 • regulariseUK

 • regulariseUK

 • regularizeUS

 • regularizeUS

 • normaliseUK

 • normaliseUK

 • normalizeUS

 • normalizeUS

 • formaliseUK

 • formaliseUK

 • formalizeUS

 • رسمی کردن ایالات متحده

 • homogeniseUK

 • همگن UK

 • homogenizeUS

 • همگن کردن ایالات متحده

 • systematiseUK

 • systematiseUK

 • systematizeUS

 • سیستم سازی ایالات متحده

 • regulate

 • تنظیم کند

 • synonyms of

 • diversify

 • متنوع کردن

 • alternate

 • متناوب

 • assort

 • دسته بندی

 • mix

 • مخلوط کردن

 • variegate

 • رنگارنگ

 • broaden

 • گسترش دهد

 • enlarge

 • بزرگنمایی کنید

 • expand

 • بسط دادن

 • extend

 • توسعه دادن، گسترش

 • permutate

 • جایگشت

 • widen

 • گسترده شود

 • mix up

 • مخلوط کردن

 • add variety to

 • تنوع را به

 • bring variety to

 • تنوع را به

 • give variety to

 • تنوع دادن به

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی