ترجمه
حذف

visual

دیداری

adjective

صفت

UK : ˈvɪʒ.u.əl

US : ˈvɪʒ.u.əl

google image of visual

visual image / تصویر
visual image / تصویر
visual image / تصویر
visual image / تصویر
visual image / تصویر

Description of visual

SENTENCE of visual

 • opposite of

 • invisible

 • نامرئی

 • sightless

 • کور، نابینا

 • viewless

 • بی دید

 • imperceptible

 • نامحسوس

 • indiscernible

 • غیر قابل تشخیص

 • unnoticeable

 • غیر قابل توجه

 • unperceivable

 • غیر قابل درک

 • out of sight

 • خارج از دید

 • impalpable

 • غیر قابل لمس

 • indistinguishable

 • غیر قابل تشخیص

 • inappreciable

 • غیر قابل تقدیر

 • slight

 • اندک

 • undetectable

 • غیر قابل کشف

 • minute

 • دقیقه

 • inaudible

 • غیر قابل شنیدن

 • synonyms of

 • visible

 • قابل رویت

 • perceptible

 • قابل درک

 • discernible

 • قابل تشخیص

 • apparent

 • آشکار

 • perceivable

 • قابل درک

 • observable

 • قابل مشاهده

 • seeable

 • قابل دیدن

 • seen

 • مشاهده گردید

 • viewable

 • قابل مشاهده

 • beheld

 • مشاهده کرد

 • observed

 • مشاهده شده

 • viewed

 • مشاهده شده است

 • concrete

 • بتن

 • to be seen

 • دیده شدن

 • noticeable

 • قابل توجه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی