ترجمه
حذف

walk

راه رفتن

verb

فعل

UK : wɔːk

US : wɑːk

google image of walk

walk image / تصویر
walk image / تصویر
walk image / تصویر
walk image / تصویر
walk image / تصویر

Description of walk

SENTENCE of walk

 • opposite of

 • break

 • زنگ تفريح

 • breath

 • نفس

 • rest

 • باقی مانده

 • breather

 • استراحت، تنفس

 • respite

 • مهلت دادن

 • letup

 • رها کردن

 • lull

 • آرامش

 • pause

 • مکث

 • recess

 • فرورفتگی

 • cessation

 • توقف

 • let-up

 • رها کردن

 • sit-down

 • نشستن

 • time out

 • تایم اوت

 • stop

 • متوقف کردن

 • recreation

 • تفریحی

 • synonyms of

 • stroll

 • قدم زدن

 • constitutional

 • مشروطه

 • amble

 • بالا رفتن

 • turn

 • دور زدن

 • hike

 • پیاده روی

 • march

 • مارس

 • ramble

 • پرسه زدن

 • saunter

 • سونگر

 • tramp

 • با صدا راه رفتن

 • promenade

 • تفرجگاه

 • outing

 • گردش

 • perambulation

 • چرخاندن

 • trip

 • سفر

 • walkabout

 • پیاده روی

 • airing

 • پخش می شود

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی