ترجمه
حذف

wander

پرسه زدن

verb

فعل

UK : ˈwɒn.dər

US : ˈwɑːn.dɚ

google image of wander

wander image / تصویر
wander image / تصویر
wander image / تصویر
wander image / تصویر
wander image / تصویر

Description of wander

SENTENCE of wander

 • synonyms of

 • roam

 • پرسه زدن

 • ramble

 • پرسه زدن

 • range

 • دامنه

 • stroll

 • قدم زدن

 • meander

 • پیچ و خم

 • rove

 • طناب زدن

 • walk

 • راه رفتن

 • drift

 • رانش

 • traipse

 • دام

 • gallivant

 • گالیوانت

 • maunder

 • ساختن

 • amble

 • بالا رفتن

 • cruise

 • کشتی تفریحی

 • saunter

 • سونگر

 • dawdle

 • جست و خیز کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی