ترجمه
حذف

warning

هشدار

noun

اسم

UK : ˈwɔː.nɪŋ

US : ˈwɔːr.nɪŋ

google image of warning

warning image / تصویر
warning image / تصویر
warning image / تصویر
warning image / تصویر
warning image / تصویر

Description of warning

SENTENCE of warning

 • opposite of

 • disinformation

 • اطلاعات نادرست

 • misinformation

 • اطلاعات غلط

 • falsehood

 • دروغ

 • untruth

 • دروغ

 • half-truth

 • نیمه حقیقت

 • clearance

 • ترخیص کالا از گمرک

 • permission

 • اجازه

 • okay

 • باشه

 • approval

 • تصویب

 • nod

 • سر تکان دادن

 • signal

 • علامت

 • thumbs up

 • شست بالا

 • green light

 • چراغ سبز

 • all-clear

 • همه چیز روشن است

 • go-ahead

 • برو جلو

 • synonyms of

 • sign

 • امضا کردن

 • omen

 • فال

 • forecast

 • پیش بینی

 • notice

 • اطلاع

 • portent

 • نشانه

 • prediction

 • پیش بینی

 • premonition

 • پیشگویی

 • alarm

 • زنگ خطر. هشدار

 • foreboding

 • پیش بینی

 • prophecy

 • رسالت

 • signal

 • علامت

 • threat

 • تهدید

 • alert

 • هشدار

 • augury

 • فال

 • foretoken

 • پیش بینی شده

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی