ترجمه
حذف

wife

همسر

noun

اسم

UK : waɪf

US : waɪf

google image of wife

wife image / تصویر
wife image / تصویر
wife image / تصویر
wife image / تصویر
wife image / تصویر

Description of wife

SENTENCE of wife

 • opposite of

 • husband

 • شوهر

 • spinster

 • چرخاننده

 • bachelor girl

 • دخترمجرد

 • lone woman

 • زن تنها

 • single woman

 • خانم مجرد

 • unmarried woman

 • زن مجرد

 • hubby

 • شوهر

 • man

 • مرد

 • mister

 • آقا

 • groom

 • داماد

 • bridegroom

 • داماد

 • Mr

 • آقای

 • husband

 • شوهر

 • partner

 • شریک

 • companion

 • همراه و همدم

 • synonyms of

 • helpmate

 • همکار

 • helpmeet

 • جلسه کمکی

 • spouse

 • همسر

 • missus

 • خانم

 • partner

 • شریک

 • wifey

 • همسر

 • mate

 • رفیق

 • consort

 • همسر

 • missis

 • خانم

 • woman

 • زن

 • lady

 • خانم

 • madam

 • خانم

 • squeeze

 • چلاندن، فشار دادن

 • bride

 • عروس

 • companion

 • همراه و همدم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی