ترجمه
حذف

winner

برنده

noun

اسم

UK : ˈwɪn.ər

US : ˈwɪn.ɚ

google image of winner

winner image / تصویر
winner image / تصویر
winner image / تصویر
winner image / تصویر
winner image / تصویر

Description of winner

SENTENCE of winner

 • opposite of

 • loser

 • بازنده

 • also-ran

 • همچنین دوید

 • clinker

 • کلینکر

 • dud

 • احمق

 • failure

 • شکست

 • flop

 • فلاپ

 • lemon

 • لیمو

 • LZ

 • LZ

 • no-hoper

 • بدون یاور

 • non-achiever

 • ناموفق

 • underdog

 • ضعیف

 • washout

 • شستشو

 • victim

 • قربانی

 • prey

 • طعمه

 • weaker party

 • حزب ضعیف تر

 • synonyms of

 • victor

 • پیروز

 • champion

 • قهرمان

 • conqueror

 • فاتح

 • vanquisher

 • برنده

 • champ

 • قهرمان

 • master

 • استاد

 • prizewinner

 • برنده جایزه

 • hero

 • قهرمان

 • beater

 • کوبنده

 • conquistador

 • فاتح، کشورگشا

 • defeater

 • شکست دهنده

 • first

 • اولین

 • prizeman

 • جایزه‌دار

 • subduer

 • رانده

 • titleholder

 • دارنده عنوان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی